رنگ زرد طلا

درمیان زباله ها بدنبال طلا می گردم .

رنگ زرد طلا چنان در ذهنم می درخشد که بوی گنداب زباله ها بینی ام

را تیز نخواهد کرد .

من  بدنبال طلا هستم طلا .

/ 2 نظر / 28 بازدید
دلآرام

قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری چون از یک سنخید می خواهیدش جدا طلایید با عیاری بالا

آسمان

این جریان سیب سرخه...... هیچوقت چیزای خوب جای درستی نیستند