شرط معرفت

اكهارت می گويد:آنانكه دردرون خودخدارانيافته اندوتنها دربرون به جستجوی او می پردازندبه خطامی روند .

می گويدشرط معرفت،طهارت روح وصفای باطن واشراق ربوبی است، چنانكه ابن سينا گفته است لذات معنوی وحقایق والاتری وجودداردکه مانه میتوانیم آنهاراذوق كرده بفهميم ونه آنكه آنهاراطلب كرده به سوی آنها جذب شويم مگر آنكه طوق بندگی وشهوت وغضب وامثال آنها را از گردنمان فرو نهيم

/ 2 نظر / 2 بازدید