توکل

دیشب باخوانواده ام نشسته بودیم وداشتیم صحبت می کردیم

یواش یواش بحث رسید به حکمت خدا ووسعت روزی وازاین جور حرفا که

پسرم گفت: مثل اینکه درحدیث قدسی خدا میگه اگر همه سوزن فروش باشن من

روزی همه رو می دم وهیچ کسو لنگ نمی ذارم !!

ازشنیدن این حرف چنان حلاوتی تو دلم نشست که فقط خدا می دونه اولاازمفهوم

این  حرف وبعد از اینکه پسرم اینو گفت!

ومن معنی قهقهه مستانه رو همونجا فهمیدم!!!

/ 1 نظر / 16 بازدید
دل آرام

. سلام ...و هل یرحم المرزوق الا الرازق مولای یا مولای.. خوشحالم که تجربه قهقه مستانه داشتید!!!!