زیباتر ازتو

... امیری به شاهزاده ای گفت:من عاشق توام.
شاهزاده گفت:زیباتر از من خواهرم است  که درپشت سر تو ایستاده است.
امیر برگشت و دید هیچکس نیست .
شاهزاده گفت: عاشق نیستی !!!! عاشق به غیر نظر نمی کند


... خدایا به خاطر همه لحظاتی که به غیر تو توجه کردیم ما رو ببخش !

/ 3 نظر / 19 بازدید
دل آرام

سلام بیچاره امیر زیادی شاهزاده رو باور داشت و می خواست از اول احترام به خانواده همسر رو نادیده نگیره ...حالا نگاه نمی کرد به شاهزاده بر می خورد که چرا به حرف خودم و حضور خواهرم بی توجه ی کردی. یا رحمن و یا رحیم

مروارید عرفان

سلام نازنین دوستم [گل] مطلب دلنشین و زیبائی است . متاسفانه بهمه چیز و همه کس توجه داریم . بجز او حتی در زمانی که بنماز ایستاده ایم فکرمان جای دیگریست غافلی در همه احوال خدا با او بود // او نمیدیدش و از دور حدایا میکرد . شاد و سلامت باشی . [لبخند]

مروارید عرفان

با سلامی دگر بار[گل] چرا قسمت پیامهارا غیر فعال کرده ای ؟ مگر ما را دوست نداری [چشمک]