اربعين

وواعدنا موسی ثلثین لیله واتممناها بعشر فتم میقات ربه اربعین لیله وقال موسی لاخیه هارون

اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین.     اعراف ۱۴۲

اربعین شاید به این دلیل است که موسایی را به فراموشی نسپریم و ولایت هارونی را گردن

بگیریم شاید به این دلیل است که اصلاح شویم و. . .

وشاید به این دلیل است که مفسدین را تبعیت نکنیم وشاید . . .

وبدانیم که کل ارض کربلا وکل یوم عاشورا که سرش دراین است که مثل حسینی با مثل

یزیدی بیعت نخواهد کرد .

/ 2 نظر / 2 بازدید
اسمان

اربعين شايد برای اين است که خودمان را بشناسيم و از ياد نبريم.