درمسير نگاه خدا

این آ یه را می خواندم فمن یعمل مثقال ذرةخیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرایره.ديدم همچنان که فرموده ذره ای ازدید او مخفی نیست نه به اندازه ذره اي خیر ازنظراوگم می شود ونه ذره ای شر ازدید او مخفی می ماندومي مانم كه انسان چقدر سرمست ومغرور براوظغیان می کند.

.....................................................................

فکر می کنم معادل فارسی خودمانی کلمه طیبه لاحول ولاقوةالا بالله این باشد که نترس همه چیزدر کنترل است.

/ 1 نظر / 4 بازدید

سلام موفق باشيد