رفاقت

مولوي مي گويد:

جفت مايي جفت بايد هم صفت             تابرآيد  كارها  با مصلحت

جفت  بايد  بر مثال  همدگر                  دردوجفت كفش وموزه درنگر

گريكي كفش ازدوتنگ آيد بپا               هردو جفتش كار نايد مر ترا

جفت دريك خردوآن ديگربزرگ        جفت شيربيشه ديدي هيچ گرگ

راست نايد برشتر جفت جوال            آن يكي كوچك وآن ديگر كمال

شايد مولانا مي خواهد بگويد براي آشنايي ،رفاقت وبخصوص ازدواج بايد جفت وكفو خويش را پيدا كرد .يك مثل قديمي مي گه: كبوتر باكبوتر باز باباز    كند همجنس با همجنس پرواز.  

واگر دنياي امروز آنقدر پيشرفت كرده كه ممكنه درآن بازباكبوتر دوستي كنه لازمه  شناخت ازخود وازطرف مقابل آنقدرباشه كه ميزان تاثيرگذاري خوبيها بر بديها به حداكثر برسه تا باز كبوتررا نخوره وكبوتر درهراس دائمي نلرزه!!   

/ 0 نظر / 2 بازدید