بابهار

باید راه را انتخاب کرد راهی برای رسیدن، راهی برای وصال، راهی

برای دوست شدن، وبرای این باید هجرت کرد از بدی و ازهمه آنچه که

دیروز آرزویم بوده وامروز تعلقم وفردا در حسرت از دست دادنش گریه ها

خواهم کرد.

بله باید هجرت کرد همگام با رسیدن بهار برا ی رسیدن به بهترین حال

بیاییم طلب کنیم تا مقدمات داشتنش را فراهم کنیم به امید انروز ... 

/ 0 نظر / 3 بازدید