امسال یه اتفاق خوب افتاده بود واون اینکه سال تحویل عصرجمعه بود وشما تو

همون لحظات می خوندید:

 یا مقلب القلوب والابصاریا مدبراللیل والنهاریا محول الحول والاحوال حول حالنا

الی احسن الحال

تصور کنید:

 یه جمعه درست روزجمعه( فرقی نمیکنه صبح باشه یا عصر) می شنوید ظهور

کرده و همه دوربینها و چشمها بطرف او نشانه رفته وآنوقت تو میبینی دعای

امروزت آنروز مستجاب شده درقلبت انقلابی بپامیشه و شب وروزت با تدبیراو

رنگ خدا میگیره وحالتت وصف ناشدنیه و به بهترین حال تغییر پیدا کرده خوش

بحالت که دیدیش یا می بینیش!!