تودنیا نعمتایی وجود داره که ما می شناسیم،نعمتهایی هم هست که مانمی شناسیم

 اصلا قدوقوارمون مال این حرفا نیست !

 یکی ازاون نعمتهایی که اصلا نمی شناختم ولی بودومن فکرمی کردم از جنس

 بدهاست ، و تازه شناختم نعمت غفلته !!!!!

 البته باید بگم که این مقوله ازاون دسته مقولات دوبعدیه که اتفاقا روی بدش بیشتر

 از روی خوبشه٠اتفاقا شاید برای اون دسته ازآدمایی مثل من برای اینکه زندگی

 کنن وخلاصه امورخود وجامعه روحل کنن وبرای گذران زندگی لازمه وخیلی

 هم خوبه گاهی غافل باشی یه کم !

 چون اگرغافل نبودی و دائم جهنم وبهشت رو جلوی پات می دیدی قدرت حرکت

 ازت گرفته میشد !

 اگه غافل نبودی یه روزکه آبو می دیدی ویادت می افتاد که یه روزی بعضیا اونو

 ازبهترین خلق خدا دریغ کردند دلت می خواد هرچی نمک توعالمه بگیری وتو

 آب بریزی که رغبت نوشیدنشوتا ابد از خودت بگیری وآنوقت دائم تشنه باشی

 وهی بگی جانم ح س ی ن !

 اگه غافل نبودی ومی دونستی که یه روزی یک انسان بامرام پاشوتورودخونه ای

 می ذاره تا قاصدآب باشه و یه لحظه شاید برای نیرو گرفتن یا هردلیل دیگه مهم

 نیست می خواست بنوشه ویادش اومد آب دراین لحظه حق طفل شش ماهه است

 آب رو روی آب ریخت وشاید دستاش روتنبیه کرد فقط بخاطر اینکه سردی آبو

 منهای اونا چشیده بود!

 اگه غافل نباشی وهروقت رودخونه روببینی چشمت همه اون صفا ومعرفت رو

 می بینه وتونزدیکه که قالب تهی کنی ...

 وقتی به این موضوع فکر می کنم می بینم خدا بعضی چیزا روفقط یه روزدر

 سال برای آدم حلال میکنه و بهره توازاون همه مردانگی فقط یه روز در ساله

 وحس تودراین روزبرای یه سالت بسه!!

 اگه یه سر به نهج البلاغه بزنیم خطبه همام رو بخونیم آنوقت می فهمیم که اگر

 قرار بود مثل همام هوشیار بودیم با تنبه علی باید صیحه ای میزدیم ودردم جان 

 می دادیم آنوقت هدف خدا از اینکه پی درپی نسل بیاره محقق نمیشد ورحمتش بین

 زمین وآسمون بلا استفاده می موند .

 الحمدلله که  رحمتت  شامل حالم هم در دانسته هایم وهم در ندانسته هایم هم در

 هوشیاریم و هم در غفلتم هست