چندروز با آل عبا

         چندروز در مسیر نسیم خدا

                 چندروز بدون چتر زیر باران رحمت خدا

          و

                  فقط چندروز با پیشینه سرخ تاریخ شهادت