پیامبراکرم فرمود: دلی که درآن دانایی نیست ویرانه است.