وان من الحجاره لما یتفجرمنه الانهار وان منها لما یشقق فیخرج منه الماءوان منها

لما یهبط من خشیه الله وماالله بغافل عما تعملون.قرآن کریم

بعضی از سنگها هستند که از آنها نهرها جاری می شود وبعضی سنگها هستند که

می شکافند وآب از دل آنها بیرون می شود وبعضی دیگر هستند که از بیم خدا

فرو می ریزند.

براستی نسبت خدا وسنگ ونسبت ما وخدا درمعادله بندگی خوب رعایت شده

است رواست که سنگ سخت آب شود اما دل ما به سجده نیفتد.

اللهم الرزقنا