الکسیس کارل می گوید :هیچ ملتی درتاریخ به وسقوط وزوال قطعی نیفتادمگر آنکه قبلا دعارا ترک کرده وخودرابرای مرگ آمادنمود ...دعاعمیق ترین آثار رابه روح وفطرت انسان می گذاردواورا آنچنان رشد می دهد که جامعه محیط ووراثت براو تنگی می کند ...چنین به نظر می رسد که نیایش ودعا اگر باتمامی شرایطش انجام گیرد هرچه را نیایشگر بخواهد بدست می آورد وهردری رابکوبد به رویش گشوده می شود...