استاد در کلاس خطوه را تعریف کرد: 

 یا ایهاالناس کلوا مما فی الارض حلالا طیباولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو

مبین .

 ای مردم از آنچه درزمین  حلال وپاکیزه است تناول کنید وپیروی شیطان نکنید

که برای شما دشمن آشکار است .

خطوات از خطوه آمده است به معنای جای پا، رد پا.

 می خواهدبگوید شیطان خطوه دارد رد پا دارد،

شیطان جلو وپیشاپیش حرکت می کند.

وجلوی هرکسی یک شیطان وجود دارد وجای پا همیشه در جاهای سست می ماند

واگر مسیری سست بود یعنی مستقیم نیست واز قوام لازم برخوردار نیست

ردشیطان را در مسیر زندگی ببینیم و مسیری را که او میرود انتخاب نکنیم .

در آن نزدیکی زمینی سفت است که صراط مستقیم نام دارد!