اصلا مهم نیست که چه موقع بدنیا آمدیم شب بود! روز بود!

 واصلا مهم نیست که پدرومادرت کی بودند؟! یعنی برای تو مهم نیست چون خارج ازانتخابته ا

 وقتی بدنیا میایی بعدها که بزرگ میشی وعقل حساب گرت دودوتا میکنه که مثلا اگر اینجا

نبودی وجای دیگه بدنیا میومدی بهتر بود ! این تحلیل هم مهم نیست چون این جور تحلیل کردن

مال آدمای کسله که ازعمرشون خوب بهره نبردند وحالا متضررشدند ودنبال یه جورمقصر

می گردند تا خودشون راحت کنند.

واصلا مهم نیست درکدوم شهر وکد وم طبقه بدنیا آمدیم .

اینم مهم نیست چه موقع می خواهیم بریم و چه ساعتی قراره این دنیاروترک کنیم وکجا دفنمون

می کنند؟

آنچه که مهمه این وسطه که تو چه جوری شکوفا بشی مثمر ثمر باشی و تولد اولت رو زیبا

کنی وبرای رفتن بعد از اینت خط مشخص کنی

 میدونی خدا هم براش بعضی چیزا مهم نیست برای خدا مهمه که چه طوری از فرصتهای

طلایی زندگیت استفاده کردی واجازه دادی که خدا بهمه فرشته ها برای خلق تو مباهات کنه

بیاییم ابن الوقت باشیم .