قال رسول الله صلی الله علیه وآله

لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظرواملکوت السموات والارض.

پیامبرفرمودند:

اگر شیطان قلبهای بنی آدم را احاطه نکرده بود حتما ملکوت آسمان وزمین را می دیدند.

شیطان وجودی منحصربفرد نخواهد بود هرآنچه که مارا به دنیایمان گره زده است ومارا

گرفتار خود کرده  همان احاطه شیطان بر قلبمان است پس برای رهایی ازاین گره اول

تعلقاتمان رابشناسیم ونقطه کورزندگیمان را ببینیم که ما از همان جا زمین خورده ایم.

یاعلی گوییم و...آغاز شود...