انيشتن مي گويدكسي كه احساس مذهبی ندارد ،نمی تواند شناخت علمي داشته باشد .او مي گويد من تعصب دينی ام ازدهقانان لانكشايردرانگلستان بيشتر است،مي گويد كسی كه دربرابر عظمت خداوند به حيرت دچار نمي شودهرگز نمی تواند روح علم فيزيك را درك كند.اومی گويد احساس مذهبی وعرفانی شاه فنر تحقيقات علمی است.