در اینکه مهدی علیه السلام قائم آل محمد است شکی نیست .

در اینکه اوخواهد آمد شکی نیست .

 

تردید دراین است که آیا ما منتظر واقعی اوهستیم یا خیر؟؟

بزرگی می فرماید که:

 انسان از چیزی یا کسی پاسداری می کند یا انتظار می کشد که اورا بشناسد ونسبت به او

 

معرفت داشته باشد اگر شناخت ومعرفت صحیح داشته باشد انتظاراو واقعی خواهد بود .ازاین

 

جهت انسان در عصر غیبت یا منتظر واقعی است یا گرفتار جاهلیت وعدم شناخت و معرفت

 

صحیح زیرا:

دربسیاری ازروایات آمده است زمین از حجت خدا خالی نخواهد بود واز امام صادق علیه السلام

 

روایت است که اززمانی که خدا زمین را خلق کرد تا هنگام برپایی قیامت زمین از حجت خدا

 

خالی نبوده ونخواهد بود چون اگر او نباشد عبودیت خدا تعطیل خواهد شد لیکن این حجت

 

گاهی ظاهر وشناخته شده وگاهی غایب ومستور است .

 

از خود امام عصر علیه السلام رسیده است که من مایه امنیت اهل زمینم چنان که ستارگان

 

مایه امنیت اهل آسمانند .

 

ازاین رو شیعه معتقد است که مهدی موعود متولد شده وزنده وحجت عصر است .

اینکه گاهی تعبیر به مهدی موعود موجود  می کنیم سرش همین است وگرنه اصل موعود

 

بودن مهدی مورد قبول بسیاری از فرق است.

شیعه وسنی از رسول خدا نقل کرده اند که هرکس بدون شناخت امام زمان وحجت عصر

 

خودش بمیرد به مرگ جاهلییت مرده است.

راه صحیح معرفت این است که انسان از خدا بخواهد تا ولی خودش را بشناسد .

 

زراره می گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود قائم ما قبل ازقیام خودغیبت

 

طولانی دارد زراره می پرسد چرا؟امام فرمودند برای اینکه اگر ظاهر باشد اوراخواهند کشت

 

وزمین را از حجت خدا خالی خواهندکرد آنگاه فرمود ای زراره اوست که انتظارش را می

 

کشند و اوست که مردم در ولادت او شک می کنند برخی می گویند پدرش از دنیا رفت

 

وفرزندی از خود به یادگار نگذاشت برخی می گویند در شکم مادرش است برخی می گویند

 

غایب است برخی می گویند به دنیا نیامده است برخی می گویند دوسال قبل ازوفات پدرش به

 

دنیا آمد همان موعود منتظر است لیکن خدامی خواهد شیعه را امتحان کند ودر این امتحان

 

سخت باطل گرایان دچارتردید می شوند زراره که گویا با شنیدن این کلمات وحشت کرده بود

 

به فکر چاره افتاد وگفت فدایت شوم اگر من درآن زمان بودم چه کنم ؟

 

امام صادق علیه السلام فرمودند اگرآن زمان را درک کردی پیوسته این دعا را بخوان که

 

خدایا خودت را به من بشناسان که اگرخودت را به من نشناساندی پیامبرت را نخواهم شناخت

 

خدایا پیامبرت را به من بشناسان که اگر پیامبرت را به من نشناساندی حجتت را نخواهم

 

شناخت خدایاحجتت را به من بشناسان که اگر حجتت را به من نشناساندی ازدین منحرف

 

وگمراه خواهم شد.