وقتی امام رضا علیه السلام از قول خدا بواسطه سلسله ذهبیه می فرمایند که لا اله الا الله

 

حصار محکم من است و شرط ورود به این حصارو پناهگاه شناخت دو کلمه است که در این

 

یه جمله خلاصه شده اینکه اول لا اله الا رو درک کنیم و باور کنیم که هیچ خدایی نیست مگر

 

خدای احد و واحد و دیگه اینکه نفی کنیم الهه های که دردرون وبرون مارو احاطه کردند و به

 

هزار توجیه عقل و نفس مارو وادار می کنند که اونارو الویت زندگیمون قرار بدیم و برای

 

سپاس اونارو روزی چند بار سجده کنیم.

 

واین میسر نمیشه مگراینکه بفهميم

 

 قول امام دهم حضرت امام محمد نقی علیه السلام راکه می فرماید:

 

هرکه بردبارتر باشد تواضع وفروتنی او بیش از دیگران است .

درراه طلب این شناخت ومعرفت وبرای ورود به این حصار محکم بردباری کنیم وبرای

 

گرفتن علم توحید تواضع وفروتنی بخرج بدیم .

 

به امید انروز...