بعضی اعتقاددارند که بشرخلاصه شده درهمین جسم است

 

وهرچه می توانند به آن توجه می کنند.

بعضی دیگر تمام انسانیت و اعتبار خود را به اندیشه

 

می دانند.

 

هردو گروه هرچه می تونند در پی فربه کردن آن می

 

کوشند همه اینان تمام همشون در تحقق عقایدشون را همین

 

دنیا می دانند و امام موسی کاظم علیه السلامارزش انسان

 

وجایگاه دنیارو اینطوری بیان میکنند :

 

 براستی که باارزش ترین مردم کسی است که دنیارا

 

برای خود مقامی نداند ، بدانید بهای تن شما مردم ،

 

جزبهشت نیست آن را جز بدان نفروشید.

 

وهمینطور فرمودندکه رسول الله صلوات الله علیه وآله فرمودند:

 

 که کسی صبح کند وچیزی غیر از خداوند بزرگترین همت

 

اوباشد از خدا نیست.

 

می بینید که اولا جایگاه  دنیا نزد بشر( جستجوگر

 

حقیقت) فقط یک بستر برای به فعل در آوردن قو ه است

 

وهم او نیز فقط خداست و این دیدگاه از چنین بشری

 

معلوم است که انسانی پر از جاذبه ودافعه می سازد.

 

وثانیا وقتی جایگاه تن بهشت باشد مقام روح حتما عند

 

ملیک مقتدر خواهد بود.