اللهم افتح لنا ابواب رحمتک

استجابت این دعا دراولین روز از ماه بارش رحمت الهی

 

با نوید مولودی با برکت ار آل عباست که در آن به

 

فراخوانی دعوت می شویم که معتکف مسجد ملائک باشیم و

 

تمسک کنیم به کلام شیرین امام محمد باقر علیه السلام که

 

فرمود مصافحه کردن کدورتهای درونی راازبین می برد و

 

گناهان دوطرف همچون برگ درختان درفصل خزان ميريزد.

 

تعالیم اسلام و ارتباط حسن وتدبر وتعقل در افاق

 

وانفس از خانه های کوچک مردان بزرگ مدینه سرچشمه

 

گرفته و این امام ابواب علم را یکی یکی باز میکرد

 

وسنگهای سخت دانستن را می شکافت وذره های نا پیدای

 

نور علم را به زندگی بشر هدیه می داد که به خاطر

 

تبحرش در این شکافتن اورا باقرالعلوم گفتند و زمینه

 

ایجاد تاسیس دانشگاه بزرگ شیعه به مدیرت فرزند

 

بزرگش امام جعفر صادق علیه السلام که در آن شاگردانی

 

تربیت شدند که برای مباحثات علمی امام آنان را مثل

 

خود معرفی می کردند راپی ریزی کرد.

آیا تاکنون به این فکر کرده ایم که چراماراپیروان

 

مذهب جعفری می خوانند ؟

با توجه به اینکه ایشان ششمین امام شیعه هستند مگر

 

پیش از ایشان مذهب شیعه علوی یا حسنی یا حسینی یا

 

سجادی ویا باقری نبود؟

مااگرامروز در بقیع قدم میزنیم برای دانستن سر این

 

نامگذاری سعی می کنیم .

بیاییم در حلقه های تنگ درس وبحث شاگردان دانشگاه

 

امام محمد باقر وامام جعفرصادق سرک بکشیم تا

 

قلبهامان رنگ خدا بگیرد و خطاب الهی یااولوالالباب 

 

رامصداق شویم. . .