آنچه مهم است اين است كه دنياي مادی رايك طرف ودنيای معنوي را طرف ديگر بعنوان دومكان جغرافيايی جدا ازهم نبايد تصور كردونبايد اين دو را مقابل هم ومتناقض هم دانست بلكه اين دو باهم ودرامتداد يكديگرند وانسان جزیی از اين هستي پررمزوراز است وبايد سيرتكاملي خود را در قسمت اول اين هستي( دنيا) پيدا كند ودر امتداداين مسير ادامه دهد...تابی نهايت