شنیده ام که مرقد مطهر بانوی دو جهان در زمان امام زمان پیدا خواهد شد ! براستی می دانید

چرا معجزه ظهورش کشف مرقد مادرش خواهد بود؟

وارد بقيع مي شوم چه تاريك به ظاهر و چه غمگين در بدو ورود ناخودآگاه توجه انسان به

دوچيز جلب مي شود: يكي وجود مبارك امام حسن عليه السلام و ديگري مرقد گمشده

حضرت زهرا سلام الله عليها .

 فكر كردم كه چرا اين قبر هنوزمخفي است! درست است كه در زمان رحلت حضرت به

دليل وجود افرادي فرمودند مرا شبانه دفن كنيد اما چرا تا به امروز ؟؟

 يعني اگر قبر پيدا بود با او چه مي كردند ؟؟

در جواب به خود گفتم كه فاطمه سلام الله پاره تن رسول صلوات الله عليه وآله بود و ايشان

فرمودند كه هركه فاطمه را خشنود كند مرا خشنود كرده و هركه مرا خشنود كند خدا را

خشنود كرده است و هركه اورا به خشم آورد مرا به خشم آورده است وهركه مراخشمگين

كند خدارا به خشم آورده است و اين حديث علتي است كه تا قيامت وتا هستي جهان اين مزار

مخفي بماند!

آيا امروز ما صداي سيلي را كه به گوش زهرا سلام الله عليهانواخته مي شود نمي شنويم و

نعوذ بالله خود اين سيلي را . . . آيا ما درب خانه اش را كه نه بلكه دلش را به آتش نميکشیم؟

پس لازم است كه هنوز مخفي باشد تا شايد امت محمد صلوات الله عليه وآله بخود آيند و خدا

را راضي كنند آنوقت شايد قائم آل محمد بانشاني از فاطمه ظهور كند و انوقت سر را بر قدوم

زهرا سلام الله خواهيم گذاشت و آرام آرام گريه خواهيم كرد ومحبت وشفاعتش را مي طلبيم .