حضرت زهرا سلام الله فرمودندکه : آگاه باشيد که در روزهايي از زندگيتان ، نسيم هاي الهي

وزيدن مي گيرد ، به هوش باشيد که از آنها بهره بگيريد.

شنیده ام که مرقد مطهر بانوی دو جهان در زمان امام زمان پیدا خواهد شد ! براستی می دانید

چرا معجزه ظهورش کشف مرقد مادرش خواهد بود؟