امن خلق السموات والارض وانزل لكم من السماءماءفانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان

 

تنبتواشجرها ءاله مع الله بل هم قوم يعدلون .                                                                     

 

 آن كيست كه آسمانها و زمين را خلق كرده واز آسمان برای شما باران می فرستدتا با آن

 

درختان باغ وبستانها‍ی شما را در كمال سبزی و خرمی می رويانيم هرگز شما ازپيش خود

 

قادر به روياندن آن درختان نيستيدآيا با وجود خدا خدايی هست ليكن اين مشركان ازخدای

 

روی می گردانند.

امن جعل الارض قرارا وجعل خلالهاانهارا وجعل لها رواسی وجعل بين البحرين حاجزا ءاله

 

مع الله بل اكثرهم لا يعلمون  .

آن  كيست كه زمين رامحل استقرار شما قرارداد ودر آن نهرهای اب جاری كرد وكوههارا

 

برافراشت وميان دودريا حائل گردانيد ؟ آياباوجود خدا  خدايی هست ؟  ليكن اكثرمردم

 

نمی دانند.

امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض ءاله مع الله قليلا ما

 

تذكرون .

آن كيست كه دعای درماندگان مضطررا به اجابت می رساند ورنج وغم آنان را برطرف مِی

 

سازد وشمارا جانشينان اهل زمين قرار مِی دهد ؟ آيا باوجود خدا  خدايی هست ليكن اندكی

 

ازمردم متذكر اين حقيقتند .

امن يهديكم في الظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدی رحمته ءاله مع الله تعالی

 

الله عما يشركون .

آن كيست كه در تاريكيها ی بروبحرعالم شمارا هدايت می كند وكيست كه بوسيله بادها مژده

 

باران رحمت می فرستد آيا با وجود خدا خدايی هست او بسی برتر و بالاتر است ازآنچه

 

شريك وی می شمرند.

امن يبدواالخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماءوالارض ءاله مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم

 

صادقين .

آن كيست كه نخست آفرينش راآغازكرد آنگاه همه را بازمی گرداند وآن كيست كه ازآسمان

 

وزمين بشما روزی می دهد ؟ آيا با وجود خدا خدايی هست مشركان رابگو اگرراست می

 

گوييد كه غير خداهم كسی با خدا هست برادعای خود دليل بياوريد .

                                                                                                                 نمل۶۰-۶۴

 به نظرم حقيقت اينه ! شما چی فکرمی کنيد؟؟  تابعد. . .