... حقیقت

پدرم روز جمعه سوره حمد را معنا میکرد ماحصل اینکه ما خدایی رو میپرستیم که رحمن

ورحیم و مالک و رب تمام عالمه . اگر مالک و رب رو کنارهم بذاریم ازتوش چیزی در میاد

که مارو دعوت به پرستیدن میکنه و همینه که هی می گیم ایاک نعبد چون توی این جهان با

این عظمت مامثل یه نقطه خیلی کوچیکیم که اگر یادمون بره که بگیم ایاک نستعین  دیگه اون

نقطه هم نخواهیم بود ...اگر قراره عرفان همون صراطی باشه که از خدا می خواهیم مارو به 

اون صراط هدایت کنه باید اول بشناسیمش و. . . به زودی توی این صفحه خدا خودشو

معرفی میکنه منتظر باشید ...