برگسون در باره جهان می گويد جهان وهستی عبارت است از يك منشور بی نهايت رنگ و

بی نهايت بعدی كه هركس به ميزان درك خودش و تعالی روحی و لطافت قلب خودش از آن

چيزی می فهمد و آنچه می فهمد حقيقت است اما نه تمام حقيقت.