در انتظار بهار توست ، زمين شب زده از بيداد                                                           

                                                           بخوان سرود رهايی را ، به نام لحظه شيدايی

مسيح فاطمه(ع) چاره كن ، زلال سبز كرامت را                                                                 

                                                       بخوان كه زنده شود عالم ، زنغمه های مسيحايی

زديده شوق تو می بارد ، وانتظار ترا دارد                                                                       

                                                           دلی شكسته زدست غم ، دلي شكسته زتنهايی

چه ساليان درازی را ، به انتظار تو سر كرديم                                                       

                                                       ببين كه رفته زدلهامان ، قرار و صبر وشكيبايی

تو می رسي كه برافرازی لوای سبزعدالت ترا                                                                 

                                                           

                                                          همان لوای سرافرازي  ،   همان عدالت مولايی

بريده ام زهمه دنيا ، سپرده ام دل ودينم را                                                                         

                                                به دست عشق تو يا مولا ! و حكم آنچه تو مي فرمايی