امام حسن عسگری فرمودندکه: سير به سوی الله وحرکت به سمت خدا سفری است که

جزبانگه داشتن شب ميسرنيست.