صدای پای تومی پيچد،به كوچه كوچه تنهايی

                                             دوباره بوی شقايق ها،دوباره بوی شكوفايی

تو می رسی زفراسوها،زموج آبی اشراقی

                                             زلال نورتومی بارد،دراين سكوت اهورايی

تومی رسی،زنهايت ها،زعطرعاطفه سرشاری

                                            به شوق روی تو می خواند،بهارباهمه زيبايی

زمان زعطربهارانت،دوباره زمزمه هادارد

                                              ستاره می چكدازحجم زلال اين شب رويايي

نوای سبزحضورتوست،سرود صبح ظهورتوست

                                                   نوای دم به دم صحرا،سرودآبی دريايی

نگاه پنجره م‍ی خواند حديث شوق تراهردم

                                               ترانه های لب گلها،گواه آن كه تو می آيی

تومی رسی كه قيامتها به نام عشق برانگيزی

                                           تومی رسی كه جهانی رابه عدل ومهربيارايی

نسرين قدرتی