به نظر میاد وقتی زبان حرکت میکنه مغز از حرکت می ایسته و وقتی مغز کار میکنه زبان

ساکت و آرام خوابیده . پس سکوت کنیم تا مغز بیشتر حرکت و تفکر کنه تا در ضروت زبان

یافته های مغز رو آرام تزریق روحهای تشنه کنه ...