در مدینه . . . خونه های کوچیک برای آدمای بزرگ که فتح الفتوحشون فتح دلها بود . . .

خونه کوچيک مرد بزرگ عالم خلقت که در تولدش ايوان مدائن ترک برداشت و از ديوار قلبها

بالا رفت و مرزهارا شکست ، وجود انسانها را تسخير کرد...