الا بذکر الله تطمئن القلوب ،نام  ویاد مهدی عجل الله تعالی  ذکر خداست

دل به انتظارش آرام میگیرد.

به امید صبح ظهورش شب را تحمل می کنیم و بستر ظهورش را مهیا

می سازیم .