همگام با فصول متحول شويم  وسر دعای حول الحالنا الي احسن الحال درجابجايی و هجرت

 

است و هجرت درونی عبارت ازاين است كه ازهرحالتی كه هستی رها بشوی وبه طرف

 

بهترين حالت درحركت باشی ودرهيچ درجه ای ولو درجه متعالی وبرتر نايست واز بيرون

 

واز درون در هجرت  باش ومهاجر كسی است كه از زشتی ها وبدی ها مهاجرت كند.