یادمه که داشتم خیاطی می کردم که عکساشو آوردند عکسارو که دیدم دلم هوری ریخت و بی

اختیار به خودم گفتم دیگه بر نمی گرده . . . ازآنروز چند سال می گذره و ماه فروردین که

می شه نا خود آگاه یاد آنروز می افتم . . .