برای رسیدن به کمال باید اهلی شد وبرای احرازاهلیت سه چیزلازم است ۱ زمین گذاشتن

جدل ۲راضی به امر خدا بودن ۳ مهار نفس را درکف داشتن.