یامقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنهار یا محول

الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال

وقتی می خواستم قرآن روسرسفره هفت سین بگذارم بازش کردم نگاهم افتاد به این آیه :

بسم الله الرحمن الرحیم  قد افلح المومنون

شروع سال نو با یاد ونام خدا اونم از جنس رحمانیت ورحیمیتش .یعنی خدا مارو بخشیده و

ازاین به بعد نقطه سرخط. . . .

بعد نوید پیروزی ورستگاری برای کسانی که دلشون قرص از ایمانه، ایمان به اینکه سرنخ

هستی دردست بابرکت خودشه و هیچ چیز ا ز نگاه نافذش دور نمیمونه. . .  

پس شروع می کنیم سال هزارو سیصدو هشتادو شش را. . .

عيد بر همه مبارك.