بهار آمد    بهار   آمد   بهار خوش   عذار  آمد

                                                   خوش  و سرسبزشد عالم اوان لاله زار آمد

زسوسن بشنوای ریحان که سوسن صدزبان دارد

                                                   بدشت آب وگل بنگر که پر نقش و نگار آمد

گل ازنسرین همی پرسد که چون بودی درین غربت

                                                    همی گوید خوشم زیرا خوشیها زان دیارآمد

سمن با سرو می گوید  که مستانه همی  رقصی

                                                    بگوشش  سرو  می گوید  که  یار بردبار آمد

بنفشه  پیش  نیلوفر  در آمد   که   مبارک  باد

                                               که زردی رفت وخشکی رفت وعمر پایدار آمد

همی زد چشمک آن نرگس بسوی گل که خندانی

                                              بدو گفتا  که  خندانم     که    یار  اندر  کنار   آمد

صنوبر  گفت  راه  سخت  آسان  شد  بفضل  حق

                                                    که  هر برگی  بره  بری چو تیغ  آبدار   آمد

 زترکستان  آن دنیا   بنه   ترکان   زیبا  رو

                                                  بهندستان    آب    و   گل    بامر   شهریار  آمد