می گن روزی یه صیاد به دنبال شکار آهو بود که آهو از ترس جونش به امام هشتم پناهنده شد

وامام اورا پناه داد و شکارچی از شکار صرف نظر کرد از آنروز به امام هشتم گفتند ضامن

آهو ... می حواستم بگم آقاجون ماهم مثل آن آهو از دست بدیهامون که دائم مارو میخوان

شکار کنن فراری هستیم و قلبمون از شدت فرار در تب وتابه ، مارو هم پناه بده و ضامن ماهم

باش . . .

شهادت حضرت امام رضا علیه السلام برشما تسلیت باد .