بزرگي مي گويد :كساني كه دردنياشكست مي خورند گرفتار اسارت نفس هستند .هم ميل به ماندن دردنيادارندوهم ازرهاشدن مي ترسند،اسلام اين دو اصل رامحكوم ودواصل اصيل ديگري جايگزين آن كرده است :يكي اينكه به طبيعت دل نبنديدوديگراينكه ازماوراي طبيعت نترسيد.