خدایا شهادت می دهم که جز تو خدایی نیست وشهادت می دهم که محمد بنده ورسول توست

که رسالت تورا ابلاغ کرد ودلسوزانه امتت را نصیحت کرد و درراه تو کوشش بسیار کرد

وتا یقین کامل ترا پرستید و حکیمانه وبا موعظه نیکو راه مستقیم را به مردم نمایاند وبه

آنان بسیار رئوف ومهربان بود . . .تا جایی که خود را براثر این مهربانی به مشقت انداخت و

وتو اورا خطاب کردی که طه ماانزلناعلیک القران لتشقی . . .

اشهد ان لااله الاالله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد انک رسول الله

واشهد انک قد بلغت رسالات ربک ونصحت لامتک و جاهدت فی سبیل الله عبدت الله حتی

اتیک الیقین بالحکمه والموعظة الحسنه وادیت الذی علیک من الحق وانک قد روفت بالمومنین

وغلظت علی الکافرین .