امشب نوری اززمین به آسمان خواهد رفت .وزمين وزمان خواهدشکست .

عروج رحمة للعالمین برای اهل زمین ، بهانه خلقت، فخرزمین وزمان تجلي خدا روي زمين 

برهمه آنها كه دلشان تنگ است براي نورخدا تسليت باد. 

همه جهان چه آنها كه مسلما نند وچه آنها كه نيستند امشب در غم ازدست دادنش خواهند 

گريست . اسمان تاريك خواهدشد و طوفاني از غم مردم را خواهد گرفت زمان آبستن حوادثي 

خواهد بود كه ازفرداباربرزمين خواهد گذاشت .                                                          

مگرگوش زمان نشنيده بود كه پيامبر فرمود كه ازشما مزد رسالت نمي خواهم فقط پيمان محبت

ووفا با اهل بيتم ببنديد و . . .چه خوب وفا كرديم . . .