بزرگي فرمود درشرح غررالحكم ج ۴آمده است كه اميرالمومنين فرمودند صافواالشيطان

بالمجاهده واغلبوه بالمخالفه تزكوا انفسكم وتعلوا عندالله درجاتكم .

دربرابر شيطان كه مانع سير آدمی به سوی خداست صف آرايی كنيد وبا مخالفت بااوبراوغلبه

كنيد كه جان شما تزكيه می شود و درجات شما نزد خدا بالا مي رود . مشكل ما اين است كه

ما نه به طور دقيق می دانيم كه او چه مي طلبد ونه اين كه اگر بدانيم توان مخالفت با اورا

داريم ولِی اوروانشناس ماهری است كه مي داند ما چه می طلبيم ازاين رو زشتيها را به

صورت همان مطلوب دربرابرما تزيين مي كند وبه ما ارائه مي دهد وماهم آن را حق می يابيم

وبه آن عمل می كنيم .