ابن سينا میكويد :عظمت روح انسان وارسته به حدی است كه در تمامی موارد ، انديشه اش

 

حق ، مرادش محقق وامرش در عالم تكوين مطاع است  ، هر چه بينديشد مطابق واقع وهرچه

 

اراده كند برآورده و هرچه امر فرمايد مطاع است .