ساعت ها تیک تاک کنان می روند و من هر لحظه به هدیه فراموشی آراسته

میشوم .

زمان همچنان که می رود مرا نیز با خود می برد.

من فرصت برگشت به عقب را ندارم اما تو با من تا اینجا آمده ای .

تو را به یاد می آورم. 

نه  

تو خود را به یاد من می آوری 

گاه از چشمانم می باری 

گاه برزبانم جاری می شوی

توقشنگترین وماندگارترین خاطره ذهن منی.

سالروزعروجت به آسمان مبارک.