هر که عاشق شد جفا بسیار می باید کشید 

بهر یک گل منت از صد خار می باید کشید 

من به مرگم راضی ام      اما نمی آید اجل 

بخت بدبین     از اجل هم ناز می باید کشید.

بیست روز پیش عموم این ابیاتو  خوند و امروز جمعه ساعت چهار به

دارالقرار خود رسید .

بله یه سید فاطمی دیگه رفت .

خورشید مثل همیشه غروب کرد و فردا دوباره طلوع خواهد کرد .

در خانواده ما خلل ایجاد شد

               اما در عالم هستی همه چیز سرجای خود باقی است چون

                                                                              خدا هست.