آسانسُر از بالا و پایین رفتن، از این همه تکرار و عدم ثبات خسته نمی شود .

آسان سُر می خورد حتی وقتی به طرف بالا می رود .

چون آسان سُر است .