درمیان زباله ها بدنبال طلا می گردم .

رنگ زرد طلا چنان در ذهنم می درخشد که بوی گنداب زباله ها بینی ام

را تیز نخواهد کرد .

من  بدنبال طلا هستم طلا .