یکی بهم گفت ؛

هیچ دعوایی یک طرف نداره حتما دو طرف داره .

خوبه هرکسی سهم خودشو از این بهم ریختگی تعیین کنه .

فکر کنم خیلی درست گفت .